Welkom op de PIMPP pagina

 

Gynaecongres 2014:

Beste collega's,


Op 13-11-2014 zullen de eerste resultaten van het PIMPP worden gepresenteerd op het Gynaecongres.


Ik hoop u daar allen te zien.
Nieuws augustus 2014:

Beste collega's,


HET AANTAL INCLUSIES VOOR HET PIMPP IS BEREIKT !!


Hartelijk dank voor jullie medewerking aan het project. Ik ontvang graag zo spoedig mogelijk het volledig ingevulde CRF, als weergegeven onder "documents" OF De geanonimiseerde ontslagbrieven vanuit de Kindergeneeskunde en Gynaecologie & een geanonimiseerde Mosos-P uitdraai van betreffende patiŽnten.


Het abstract, zoals ingestuurd voor het Gynaecongres zal spoedig op de website verschijnen.


Met vriendelijke groet,

M. Monfrance, Arts-onderzoeker PIMPP
Nieuws juli 2014:

Betreft: Dataverzameling !

Er is besloten een abstract over het PIMPP in te sturen voor het Gynaecongres. Om een zo correct mogelijke weergave van het te verwachten resultaat te kunnen geven is het van groot belang dat alle beschikbare data uiterlijk 27-07-2014 binnen zijn ! Dit in verband met de gestelde deadline voor het insturen van abstracts.


Graag ontvang ik:

Het volledig ingevulde CRF, als weergegeven onder documents OF De geanonimiseerde ontslagbrieven vanuit de Kindergeneeskunde en Gynaecologie & een geanonimiseerde Mosos-P uitdraai van betreffende patiŽnten.

 

U kunt de data versturen naar:

Atrium medisch centrum

Henri Dunantstraat 5

T.a.v. M. Monfrance, afdeling Gynaecologie & Obstetrie

Postbus 4446

6401CX Heerlen


Alvast hartelijk dank voor al jullie inzet !!!

Nieuws 02-2014:

Betreft: Registratie patiŽnten / Aanmelden & CRF.


Beste collegae,

Hartelijk dank voor al jullie aanmeldingen voor het PIMPP in 2013. Ook in 2014 kunt u uw patiŽnten gewoon weer aanmelden voor het PIMPP.


Alleen patiŽnten, zwanger van een meerling met een cervixlengte beneden de 38mm bij een amenorroeduur van 16+0 tot 22+0 die binnen deze termijn eveneens een Arabin-pessarium kregen komen in aanmerking.


Bij het aanmelden van patiŽnten mag u de initialen en geboortedatum aan mij doen toekomen, maar u mag er ook voor kiezen deze in eigen beheer te registreren. Belangrijk is dat de gegevens niet verloren gaan als ze niet centraal geregistreerd worden.


Ten alle tijden zou ik het prettig vinden wanneer u mij in elk geval per mail op de hoogte stelt van de volgende gegevens per patiŽnt: 1. Cervixlengte ten tijde van screening 2. Was de patiŽnte contractiel ten tijde van de cervixlengtemeting 3. Bij welke termijn werd het pessarium geplaatst. Op basis van deze gegevens kan bekeken worden of een patiŽnte daadwerkelijk in aanmerking komt voor het PIMPP en dus of verder vervolg noodzakelijk is.


Een groot aantal patiŽnten dat aangemeld werd in 2013 is reeds bevallen. Voor die patiŽnten mag het CRF ingevuld worden. U vindt het CRF en het postadres op de website: http://www.studies-obsgyn.nl/PIMPP


Indien het voor u niet mogelijk is het CRF in te vullen kunt u de noodzakelijke gegevens (Zie http://www.studies-obsgyn.nl/PIMPP voor verdere specificaties) geanonimiseerd per post aan mij doen toekomen. Ik zal er dan zelf op toezien dat de CRFís ingevuld worden. Ik zou u wel willen vragen om uw e-mailadres bij de papieren te voegen, zodat ik contact met u kan opnemen wanneer enkele data zouden ontbreken. Bij voorbaat dank voor al uw moeite.


Met vriendelijke groet,

M.Monfrance (Arts-onderzoeker PIMPP)
Nieuws 30-11-2013:

Betreft: Data-verzameling.

 

Beste collegaís,

 

Een aantal patiŽnten die aangemeld werden voor het PIMPP zijn reeds bevallen. Voor een kleine analyse zou ik graag een aantal parameters van deze patiŽnten ontvangen per mail, of per post. Het gaat hierbij enkel om de amenorroeduur bij plaatsing van het pessarium en de uiteindelijk termijn ten tijde van de partus.

 

Wederom hartelijk dank voor jullie medewerking,

M. Monfrance

 


 

Nieuws 11-11-2013:

Betreft: Pessarium geplaatst na de 22e zwangerschapsweek

 

In de projectgroep is na overleg besloten dat patiŽnten waarbij het pessarium na de 22e zwangerschapsweek werd geplaatst niet hoeven worden aangemeld voor het PIMPP. Het CRF hoeft voor deze patiŽnten dus ook niet ingevuld te worden.

 

Hartelijk dank,

M. Monfrance

 


 

Nieuws 07-11-2013:

Betreft: CRF

 

Geachte collegaís,

 

Het CRF voor het PIMPP is vanaf heden beschikbaar op de website http://www.studies-obsgyn.nl/PIMPP. Namens de projectgroep zou ik u willen vragen om de CRFís voor zover mogelijk zo spoedig mogelijk op papier in te vullen en deze te versturen naar het onderstaande postadres:

 

Atrium medisch centrum

Henri Dunantstraat 5

T.a.v. M. Monfrance, afdeling Gynaecologie & Obstetrie

Postbus 4446

6401CX Heerlen

 

Hartelijk dank,

M. Monfrance

 


 

Nieuws 01-11-2013:

Het gewenste aantal aanmeldingen voor het PIMPP is bepaald op 100.

 


 

11-09-2013:

Frequent gestelde vraag:

Hoe evalueer ik of er sprake is van een dreigende vroeggeboorte bij patiŽnten met een Arabin pessarium in situ?

 

Antwoord:

Het verdient de voorkeur om het pessarium in situ te laten.

Met voldoende oefening kan men een cervixlengte transvaginaal opmeten.

Indien men deze vaardigheid niet beheerst is het advies dat de patiŽnte een vaginaal toucher ondergaat, zij 2 uur opgenomen wordt ter observatie, en vervolgens door dezelfde arts opnieuw wordt onderzocht. De arts kan dan inschatten of de hoeveelheid cervix die in het pessarium staat onveranderd is gebleven of niet en dus of verdere actie geÔndiceerd is.

Als laatste optie kan men eventueel overwegen het pessarium te verwijderen om vervolgens te toucheren en/of een cervixlengte te meten. Wanneer echter blijkt dat er geen sprake is van een dreigende vroeggeboorte is herplaatsing van het pessarium vaak moeilijk en pijnlijk voor de patiŽnte. Oorzaak hiervoor is dat de cervix door het pessarium ook in enige mate oedemateus wordt. Bij terugplaatsing zou men dan kunnen overwegen een grotere maat te plaatsen. Het is echter onduidelijk in hoeverre dit de effectiviteit beÔnvloedt.

Uiteraard wordt het pessarium in elk geval verwijderd bij 36 weken zwangerschap, bij ruim vaginaal bloedverlies, ernstige pijnklachten veroorzaakt door het pessarium, bij PPROM en wanneer een patiŽnte duidelijk in partu is.

 

Hopende jullie zo voldoende te hebben geÔnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

M. Monfrance

 

 


 

17-07-2013: Update & Aandacht voor de veiligheid:

Beste collega onderzoekers & onderzoeksassistenten,

 

Graag wil ik een aantal zaken bij jullie onder de aandacht brengen:

-Onder "Documents" op de website vinden jullie de antwoorden op de belangrijkste vraagstukken die tijdens de kwartaalbijeenkomst juni 2013 naar voren kwamen.

 

-Onder "Documents" is het artikel Cervical pessaries for prevention of spontaneous preterm births: Past, present and future gepubliceerd. Dit artikel biedt onder andere inzicht in de mogelijke werkingsmechanismen van de Arabin pessaria en de technische & klinische overwegingen voor het gebruik ervan.

 

-Bij het aanmelden van patiŽnten via cohort.protwin@gmail.com wordt er vaak onnodig veel werk verricht. Het is belangrijk om tevens in het kader van patiŽntveiligheid enkel de initialen en een geboortedatum van de patiŽnte door te geven. De overige gegevens zullen vooralsnog later worden opgevraagd middels een papieren CRF.

 

 


 

29-06-2013: Presentatie PIMPP kwartaalbijeenkomst 06-2013:

Na aanleiding van de presentatie op de kwartaalbijeenkomst zijn er verschillende vragen bij mij aangekomen. Ik wil alle aanwezigen hiervoor bedanken. De antwoorden op jullie vragen zullen spoedig in elk geval hier verschijnen.

 

 


 

 

20-05-2013: Tot welke termijn kan ik patiŽnten aanmelden voor het PIMPP?

In principe dient het pessarium voor de 22e week geplaatst te zijn, daarna is er geen voordeel meer aangetoond en kan men adequate zorg niet garanderen. Het is wel mogelijk deze patiŽnten alsnog aan te melden voor het PIMPP, deze kunnen dan achteraf in de analysen mee beoordeeld worden. Bij vragen kunt u contact opnemen met Dhr. M. Monfrance: cohort.protwin@gmail.com

 


 

Pessaria bestellen?

U kunt Arabin pessaria direct bestellen via de mail (info@dr-arabin.de)tegen een bijzondere prijs van Ä22,37 per stuk (Exclusief verzendkosten) onder vermelding van ďImplementatieprojectĒ. Deze voorwaarden gelden alleen wanneer u per mail besteld. Gaarne geen bestellingen plaatsen via de webshop (www.dr-arabin.de).

Er zijn verschillende maten van het Cerclage pessary type A (unperforated) waarvoor u kunt kiezen, deze worden het meest gebruikt bij meerlingen: 70x25x32(Standaardmaat), 65x25x32 (Voor de kleine vrouw) & 70x25x35 (Voor patiŽntenmet een brede cervix). Verdere toelichting omtrent deze mogelijkheden met betrekking tot de keuze van de juiste maat Arabin kunt u terug vinden onder ďProject informatieĒ, maar voor een volledig overzicht kunt u contact opnemen met cohort.protwin@gmail.com.


 

Medisch ethische gegevens omtrent het verstrekken van patiŽntgegevens:

Wanneer u een patiŽnt wilt aanmelden via cohort.protwin@gmail.com kan bij u de volgende vraag ontstaan: Dien ik de patiŽnt om toestemming te vragen voor het verzenden van haar gegevens? Antwoord: Conditioneel op dat de gynaecoloog in het betreffende ziekenhuis de behandeling middels Arabin pessaria bij meerlingen tot reguliere zorg bestempelt ťn op voorwaarde dat geen lichaamsmateriaal wordt afgenomen is prospectieve registratie niet onderhevig aan toestemming. Uiteraard dienen de gegevens gecodeerd aangeleverd te worden en mogen er geen medische gegevens aan vast zitten. (Bron: METC AMCAmsterdam).

Bij vragen kunt u contact opnemen met Dhr. M. Monfrance: cohort.protwin@gmail.com


 

Brief aan alle NVOG leden (Verzonden: 15-02-2013):

Beste leden,

De resultaten van de ProTwin studie, waarbij in een gerandomiseerde studie een Arabin pessarium werd geplaatst bij vrouwen met een meerlingzwangerschap ter preventie van vroeggeboorte, werden deze week gepresenteerd op het prestigieuze congres van de Society of Fetal-Maternal Medicine in San Fransisco. Het gunstige effect van deze niet invasieve en waarschijnlijke veilige methode ter preventie van vroeggeboorte wordt vooral gezien bij een subgroep van vrouwen met een meerlingzwangerschap en een cervixlengte <P25 (38 mm) rond 20 weken zwangerschapsduur. De kans op vroeggeboorte voor 32 weken in deze subgroep nam af van 29% naar 14%. Daarnaast daalde de kans op een slechte neonatale uitkomst van 24% naar 10%.

Na aanleiding van deze uitkomsten zal de werkgroep Otterlo, die is belast met het opstellen en up-to-date houden van de richtlijnen Perinatologie, zich beraden over aanpassing van de thans vigerende richtlijnen Meerlingzwangerschap (maart 2011)en Dreigende vroeggeboorte (maart 2012). Voorwaarde is wel dat de uitkomsten van de studie getoetst zijn door middel van acceptatie voor publicatie in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Naar verwachting zal publicatie niet lang op zich laten wachten.

Om vrouwen met een meerlingzwangerschap in de tussentijd toch te kunnen laten profiteren van het mogelijke gunstige effect van het plaatsen van een Arabin pessarium,adviseert de werkgroep Otterlo om bij vrouwen met een meerlingzwangerschap bijde 20 weken echo een cervixlengte te meten. Bij een cervixlengte <38 mm kunnen deze vrouwen na counseling in aanmerking komen voor een Arabin pessarium en geÔncludeerd wordenin de inmiddels door het Landelijk Onderzoeksconsortium Verloskunde, Gynaecologie & Fertiliteit gestarte registratie studie, de PIMP-studie (Pessarium IMPlementatie studie). Hierbij wordt een cohort van 200 vrouwen met eenmeerlingzwangerschap vervolgd na plaatsen van een Arabin pessarium. Informatieover deze studie is te vinden op de website van de ProTwin studie van het Obstetrisch Consortium (http://www.studies-obsgyn.nl/protwin/page.asp?page_id=768).

Werkgroep Otterlo


 

Persbericht na aanleiding van resultaten ProTWIN:

Pessarium verkleint sterfte bij zwangerschap tweeling

Amsterdam,13 februari 2012

Het plaatsen van een rubberen ring (pessarium) bij vrouwen met een korte baarmoederhals die in verwachting zijn van een meerling, verkleint de kans op sterfte van de baby tijdens of vlak na de geboorte. Bij moeders met een langere baarmoederhals maakt een pessarium geen verschil. Dit blijkt uit een studie gecoŲrdineerd door het AMC, waarvan de resultaten morgenochtend Amerikaanse tijd worden gepresenteerd op een wetenschappelijk congres in San Francisco.

Vrouwen die in verwachting zijn van een meerling hebben een verhoogd risico op vroeggeboorte en de daarbij behorende neonatale complicaties: ongeveer de helft bevalt voor 37 weken en 10 procent zelfs voor 32 weken. Het onderzoek met het pessarium had tot doel te kijken of de zwangerschap kon worden verlengd en wat het effect is op de uitkomst van de babyís.

Het AMC heeft een studie gecoŲrdineerd waaraan veertig ziekenhuizen in Nederland hebben meegedaan. Vande achthonderd deelnemende vrouwen die in verwachting waren van een meerling kreeg de helft tussen de zestiende en de twintigste week van de zwangerschap een pessarium. Het idee dat dit effect zou kunnen hebben kwam van een gynaecoloog van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG.

Na analyse vande cijfers bleek dat bij 130 vrouwen met een relatief korte baarmoederhals (korter dan 38 millimeter) die een pessarium kregen vroeggeboorte voor 32 weken maar bij 14% voorkwam, tegen 29% bij vrouwen zonder pessarium. Daardoor daalde het percentage kindjes die overleden of complicaties kregen van 24% naar 10%, waarbij in de groep zonder pessarium 19 babyís (17%) en in de groep met pessarium maar 6 babyís (4%) overleden.

De exacte werking van het pessarium is onbekend. Mogelijk is de druk op de baarmoederhals bij eenmeerlingenzwangerschap groter en bestaat de kans dat deze te vroeg open gaat. Bij vrouwen met een korte baarmoederhals biedt het pessarium wellicht extra ondersteuning.

Te vroeggeboren kinderen vormen een grote belasting voor de ouders en de zorg. De jonge kinderen moeten lang in het ziekenhuis blijven tegen een prijs van ruim 1000 euro per dag en het blijft de vraag hoe die kinderen zich later gaan ontwikkelen. Veel ziekenhuizen bieden vrouwen met een korte baarmoederhals die in verwachting zijn van een meerling het pessarium aan. De bedoeling is dat het onderzoek wordt vervolgd zodat de resultaten kunnen worden bevestigd en de behandeling op meer plaatsen kan worden ingevoerd.

Landelijke invoering van het pessarium bij alle 3200 vrouwen, die jaarlijks een meerlingenzwangerschap hebben, vermindert het aantal vroeggeboorte voor de 32ste week met circa honderd. Hierdoor zullen ongeveer tweehonderd kinderen minder overlijden.

ĎHet is natuurlijk geweldig dat je met een dergelijke simpele ingreep van een paar tientjes zoín effect kunt bereikení, zegt arts onderzoeker Sophie Liem. Een alternatieve behandeling om vroeggeboorte te voorkomen is het hormoon progesteron. De onderzoekers willen zo snel mogelijk een nieuwe studie starten om het pessarium en behandeling met progesteron in zwangere vrouwen met een eenling of tweeling met een korte baarmoederhals direct te vergelijken. Mogelijk leidt ook dit onderzoek tot een aanzienlijke besparing, maar financiering van de studie is nog niet gevonden.


 

Kennisgeving start Pessarium IMPlementatie Project (PIMPP) Meerlingen (17-12-2012):

PIMPP: Pessarium IMPlementatie Project Meerlingen: "Vrouwen met een meerlingzwangerschap en een cervixlengte <38mm aanmelden via cohort.protwin@gmail.comĒ.

Spontane vroeggeboorte is het grootste perinatologische probleem in de ontwikkelde wereld. Bij vrouwen met een meerlingzwangerschap bevalt bijna de helft voor 37 weken, waarvan 10% zelfs voor 32 weken.

Zoals wellicht bekent laat de ProTWIN studie indrukwekkende resultaten zien van het preventieve effect van een Arabin pessarium bij zwangeren met een meerlingzwangerschap en een korte cervix (<38mm). De kans op vroeggeboorte voor 32 weken in deze subgroep neemt af van 29% naar 14%. Daarnaast daalt de kans op een slechte neonatale uitkomst van 27% naar 12% en reduceert het de kans op neonatale sterfte van 18% naar 3%.

Gezien deze enorme reductie van het aantal vroeggeboortes en de daarbij behorende babysterfte zijn deze resultaten gepresenteerd aan de individuele leden van de Otterlo groep (De commissie  voor Verloskundige richtlijnen). Op deze bijeenkomst is geadviseerd om vooruitlopend op de landelijke richtlijn al te beginnen met het gebruik van het pessarium bij vrouwen met een meerlingzwangerschap en een verkorte cervix. Uitdrukkelijk gebeurt dit in afwijking van de gebruikelijke route waarbij eerst een peer reviewed publicatieen vervolgens  de richtlijn worden afgewacht. Zie voor een verdere toelichting hieromtrent het schrijven aan alle leden van de NVOG.

Gezien het een implementatie betreft van een relatief ďnieuweĒbehandeling, is het belangrijk om dit te toetsen. Het doel hiervan is om tekijken of de resultaten na implementatie net zo goed zijn als nu gevonden in de interventiearm van de Pro-TWIN trial. Daarom is het van belang om deze groep meerlingen, behandeld via een nieuw protocol, te vervolgen in een cohort. U vindt een voorbeeldprotocol in de vorm van een flow-chart onder het kopje ďDocumentenĒ.

Indien u besluit dit protocol vooruitlopend op de richtlijn te implementeren, zouden wij het op prijs stellen als u alle patiŽnten met een meerling die u screent en behandelt middels een pessarium aanmeldt via cohort.protwin@gmail.com. Bij aanmelding ontvangen wij graag de volgende gegevens: naam medisch centrum;eerste letter voor- en achternaam patiŽnte; geboortedatum patiŽnte;patiŽntennummer; en indien mogelijk eveneens het type gemelli en de a termedatum.

Wij hopen zo de behandeltrajecten van 200 vrouwen te kunnen vervolgen. Door deze groep te vergelijken met de controle groep uit de eerdere AMPHIA en ProTWIN studie wordt er onderzocht of de indrukwekkende resultaten van de ProTWIN gehandhaafd blijven in de dagelijkse praktijk.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Dhr. M. Monfrance: cohort.protwin@gmail.com