Welkom op de NethOSS pagina

-Netherlands Obstetric Surveillance System-

Hieronder vind u een update over de NethOSS.

Oktober 2016 

Per 1 oktober zijn we gestart met de registratie van maternale sterfte en ZwangerschapsbeŽindiging op Maternale Indicatie (ZMI). Zie voor de gebruikte definities en uitleg hieronder.


Stappenplan
 
Hieronder vind u in het kort de merkwijze van registratie.
1. In het begin van iedere maand ontvangt ťťn gynaecoloog van ieder ziekenhuis een webbased registratieformulier.
2. De betreffende gynaecoloog vult het registratieformulier in, welke retour wordt gezonden naar de NVOG-AMSM. In dit registratieformulier is enkel aangegeven of zich 0, 1 of 2 casus hebben voorgedaan (zonder patiŽntgegevens).
3. De AMSM-NVOG neemt bij een positieve waarneming (1 of meer casus) contact op met de gynaecoloog met het verzoek de status kopieŽn op te sturen naar de NVOG. De status kopieŽn hoeven niet (maar mogen wel) anoniem worden verzonden.
4. De gegevens worden gedigitaliseerd door de NVOG en digitaal bewaard in een gecertificeerde database van de NVOG-AMSM.
 

Definities

Onderstaande vind u de gebruikte definities van maternale morbiditeit.
Bij twijfel over een mogelijke inclusie of andere vragen kunt u ten aller tijden contact opnemen met de AMSM via onderstaande contactgegevens.
 

Huidige registraties

Uterus ruptuur [per 1 april 2016]

'Complete (myometrium en peritoneum), danwel incomplete (myometrium met intact peritoneum) ruptuur van de uterus, ongeacht ruptuur van de vliezen of aanwezigheid van klinische symptomen.'


Spontaneous Hemoperitoneum in Pregnancy (SHiP) [per 1 april 2016]

Ďelke spontane intra-abdominale bloeding die optreedt tijdens de zwangerschap of in de postpartum periode (tot 6 weken post partum), die niet het gevolg is van een trauma of extra-uteriene graviditeit.


Zwangerschapsbeeindiging op Maternale Indicatie (ZMI) [per 1 oktober 2016]

ĎInductie van de baring dan wel een sectio caesarea met als doel het leven en/of de gezondheid van moeder te beschermen, waarbij er geen interventies worden gedaan op foetale indicatie, ongeacht de zwangerschapsduur.í


 Maternale Sterfte [per 1 oktober 2016]

ĎSterfte van een zwangere of recent bevallen vrouw, tot 1 jaar postpartum.í

 

Begripsbepaling definitie Zwangerschapsbeeindiging op Maternale Indicatie (ZMI)

In de nieuwe regeling Late zwangerschapsafbreking en levensbeŽindiging pasgeborenen die per 1 februari 2016 is ingegaan is beŽindiging van de zwangerschap op maternale indicatie niet meegenomen. Het beoogde doel van een zwangerschap beŽindiging op maternale indicatie is namelijk het bevorderen van de gezondheid van de moeder en niet het laten overlijden van de foetus. Bij het tot stand komen van deze nieuwe regeling is met het Ministerie van VWS afgesproken dat de beroepsgroep zelf zorg zal dragen voor een adequate registratie en analyse van zwangerschap beŽindiging op maternale indicatie na 24 weken. Het doel van deze registratie is het verkrijgen van inzicht in indicaties en gevolgde procedures. De analyses worden nadrukkelijk niet gebruikt voor juridische doeleinden. Vanuit wetenschappelijk en kwaliteit van zorg oogpunt is het belangrijk alle zwangerschappen die worden beŽindigd op maternale indicatie te analyseren, ongeacht of dit een zwangerschapsduur voorbij de 24 weken betreft.


Determinatie te registreren patienten

Het te ontwikkelen register van ZMI omvat casus waarbij is besloten tot inductie van de baring dan wel sectio caesarea, met als doel het leven en/of de gezondheid van moeder te beschermen, waarbij er geen interventies wordt gedaan op foetale indicatie, ongeacht de zwangerschapsduur. Deze indicaties kunnen zowel een direct gevolg zijn van de zwangerschap (vb. ernstige pre-eclampsie of hevig bloedverlies bij een placenta praevia) of indirect (vb. ernstige ARDS ten gevolgen van H1N1). In beide gevallen kan worden besloten dat het continueren van de zwangerschap mogelijk leidt tot ernstige schade bij de moeder, of dat dit continueren levensbedreigend is.

Hierbij dient eveneens te zijn besloten dat er geen interventies worden gedaan op foetale indicatie. Deze interventies op foetale indicatie worden achterwegen gelaten omdat de prognose van de ongeboren vrucht (door bijvoorbeeld termijn en/of foetale conditie) als dermate ongunstig wordt veronderstelt . Dit terwijl de mogelijke maternale nadelen van een op foetale overleving gerichte interventie, deze interventie niet rechtvaardigt. Veelal wordt er dus geen vorm van foetale bewaking toegepast tijdens de inleiding.

De registratie is niet bedoeld voor inleidingen of sectio caesarea op maternale indicatie waarbij er tevens wordt gestreefd naar een optimale foetale uitkomst (lees: inleiding bij ernstige pre-eclampsie waarbij zo nodig wel op foetale indicatie wordt geÔntervenieerd).

Het wel of niet overlijden van foetus of neonaat vormt hiermee dus geen onderdeel van de door de NethOSS gehanteerde definitie van zwangerschapsbeŽindiging op maternale indicatie.

Bij het overlijden van een foetus na 24 weken dienen altijd de geldende beroepsnormen en betreffende wetgeving te worden gevolgd zoals onder anderen beschreven in het modelprotocol ĎMedisch handelen bij Zwangerschap beŽindiging op maternale indicatieí.


 April 2016

Per 1 april is de NethOSS gestart met de registratie van 2 nieuwe vormen van ernstige maternale morbiditeit, te weten uterus ruptuur en spontaneous hemoperitoneum in pregnancy (SHiP).

 

De gebruikte definities zijn als volgt:

 

Uterus ruptuur

'Complete (myometrium en peritoneum), danwel incomplete (myometrium met intact peritoneum) ruptuur van de uterus, ongeacht ruptuur van de vliezen of aanwezigheid van klinische symptomen.'

 

Spontaneous Hemoperitoneum in Pregnancy:

Ďelke spontane intra-abdominale bloeding die optreedt tijdens de zwangerschap of in de postpartum periode (tot 6 weken post partum), die niet het gevolg is van een trauma of extra-uteriene graviditeit.

 

De registratie van de oorspronkelijke 3 vormen van morbiditeit loopt nog tot het einde van augustus 2016.

 

 

Januari 2016

Per april 2016 zal de NethOSS starten met de registratie van twee nieuwe items van maternale morbiditeit. Voor deze en toekomstige registraties is besloten dat vanaf de samenvoeging met de AMSM, de NethOSS als kwaliteitsregistratie voor de NVOG zal gaan functioneren.

 

Dit betekend dat de status kopieŽn vanaf dien ook naar het secretariaat van de NVOG dienen te worden verzonden. Op de NVOG zullen deze digitaal worden bewaard in een database.

 

Omdat er vanaf april 2016 spraken is van een kwaliteitsregistratie van de beroepsvereniging is er officieel geen 'verklaring van geen bezwaar' van de METC meer nodig. Wij hebben er echter voor gekozen deze wel aan te vragen, waarop deze is verleend door de METC in het LUMC op 4 november 2015.

 

Een kopie van deze verklaring is te vinden onder documenten.

NethOSS verklaring geen bezwaar amendement


 

Oktober 2015

Per 1 september 2015 zijn de NethOSS en de AMS samengevoegd. Vanaf heden zullen de registraties in samenwerking met de NVOG commissie worden geregistreerd en analyseert. Voor uitgebreide informatie verwijs ik naar de NVOG-brief Brief samenvoeging NethOSS/AMS.


April 2015

Na overleg met het NVOG bestuur zullen de werkzaamheden van de NethOSS en AMS worden samengevoegd. Hiermee zal de Auditcommissie Maternale Sterfte en het Netherlands Obstetric Surveillance System samen onderzoek doen naar maternale morbiditeit en sterfte. De onderzoeker drs. Timme Schaap en projectleider dr. Kitty Bloemenkamp zullen daarvoor worden benoemd als leden van de AMS.

Maart 2015

 Inmiddels doen sinds september 2014 alle Nederlandse ziekenhuizen met een verloskunde afdeling mee met de maandelijkse registraties! Wij zijn inmiddels ook bijna geheel bij met de naregistratie van casus. De eerste data worden nu ingevoerd in de beveiligde databas ProMISe.

Mei 2014

Momenteel zijn 96% van de Nederlandse ziekenhuizen aangesloten bij de NethOSS. De laatste ziekenhuizen zijn benaderd en bevestigen hopelijk snel hun deelname.

April 2014

De internationale vergelijking van casus van eclampsie is gepubliceerd in de BJOG!

(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1471-0528.12712/abstract

November 2013

Analyse van de incidentie van eclampsie laat bij gebruik van een uniforme definitie een tweemaal hogere incidentie zien in Nederland ten opzichte van de UK. (presentatie Gynaecongres 14 november 2013)

September 2013

Wij zijn sinds 1 september 2013 gestart!

Een groot deel van de Nederlandse ziekenhuis neemt reeds deel aan de studie. Echter, als we betrouwbaar willen laten zien dat we de incidentie van eclampsie hebben verminderd, is landelijke dekking cruciaal!

Mocht u nog geen maandelijkse mail ontvangen neem dan contact op met info@nethoss.nl

Indien uw ziekenhuis nog niet deelneemt aan de NethOSS maar wel deel wil uitmaken van dit netwerk. Neem dan eveneens contact op met info@nethoss.nl

Augustus 2013

De link voor het verkrijgen van de SES-code staat online onder Documents.

8 juli 2013

We zijn druk bezig met het verkrijgen van de verklaringen van deelname van de Nederlandse ziekenhuizen.

De verwachte startdatum is vastgesteld op 1 september. Vooraf zal er een startmail worden verzonden naar de contactpersonen van ieder ziekenhuis.